Participatieagenda

 • Inleiding
  Op 8 juli 2021 heeft de gemeenteraad het Maatregelenprogramma GMP-plus vastgesteld. Dit is een plan met verkeersmaatregelen voor de korte termijn (2022-2025).
 • Het aanpakken van deze knelpunten is nodig om de leefbaarheid, bereikbaarheid en verkeersveiligheid in Lingewaard te waarborgen. Het is echter niet mogelijk en direct nodig om alle maatregelen direct aan te pakken. Daarom heeft de raad besloten om te starten met de eerste tien maatregelen van de geprioriteerde maatregelenlijst. Dit zijn acht infrastructurele projecten en twee verkeersonderzoeken (naar aanleiding van het verkeersonderzoek in 2022 is de rotonde Stadswal –
  Van Voorststraat – Langekerkstraat omgezet naar een infrastructureel project).
  Kaders voor schetsontwerpen
  Op verzoek van de raad is eerst gestart met het opstellen van schetsontwerpen om de financiële kaders te kunnen bepalen (motie ‘Scenario’s kosten GMP-plus’ van 8
  juli 2021). Zodat de raad vervolgens op basis van inzicht in de financiën een afgewogen besluit kon nemen. Kaders om te komen tot deze schetsontwerpen waren
  landelijke wet- en regelgeving, landelijke richtlijnen (zoals CROW), resultaten van verkeersonderzoeken en bestaand beleid (zoals het Wegencategoriseringsplan
  Lingewaard 2020 en de Mobiliteitsvisie Lingewaard 2022, maar ook beleid voor waterhuishouding, riolering, groen, verlichting en nutsbedrijven). Bij het opstellen van
  de schetsontwerpen is samenwerking gezocht met interne vakdisciplines. Samen hebben we de definitieve scope van de infrastructurele projecten bepaald. In
  sommige gevallen is de scope uitgebreid om werk met werk te kunnen maken.
  Besluit gemeenteraad
  De gemeenteraad is voor het zomerreces van 2022 geïnformeerd over de mogelijke scenario’s voor de financiering van de infrastructurele projecten uit de top tien van het Maatregelenprogramma GMP-plus. Dit gebeurde met globale schetsontwerpen en kostenramingen. Op 13 oktober 2022 heeft de gemeenteraad onder meer
  besloten om € 11.258.000,- beschikbaar te stellen voor de verdere planvoorbereiding van deze infrastructurele projecten.
  Motie opstellen participatieagenda
  Tijdens deze raadsvergadering is de motie ‘Participatieagenda GMP Plus Maatregelenprogramma’ aangenomen. Hierbij is het college verzocht om een participatieagenda op te stellen ten behoeve van de infrastructurele projecten uit het Maatregelenprogramma GMP-plus. De motie luidt:
  ‘Een participatieagenda te maken, deze te koppelen aan infrastructurele projecten uit het GMP-plus en daarin bij de uitvoering van ieder project in de projectopdracht naast financiële kaders een tijdpad aan te geven op welke wijze geparticipeerd wordt en hoe de terugkoppeling richting inwoners en stakeholders plaatsvindt en de
  raad hierover te informeren.’
  Dit document geeft inzicht in de aanpak van participatie voor de infrastructurele projecten uit de top 10 van het Maatregelenprogramma GMP-plus.

Ander nieuws

Meld je aan

En blijf op de hoogte over de wijk