Welkom bij Wijkplatform ’t Hoogste belang In het noordelijk deel van Bemmel in de gemeente Lingewaard ligt de wijk het Hoog. Aan het wijkplatform nemen bewoners deel uit alle delen van de wijk.

De meeste zaken waar het wijkplatform mee bezig is, zijn eigen plannen en initiatieven, vaak na een vraag of verzoek van bewoners. Soms komt ook de gemeente of een andere instantie met vragen of plannen die door het wijkplatform moeten worden beantwoord of opgepakt.
Hieronder vindt u een aantal van de projecten / dossiers die momenteel lopen.

Heeft u daarover vragen of opmerkingen, dan kunt u ons uiteraard mailen of bellen, want uw mening is uiteraard van het grootste belang.

Algemeen
Een wijkplatform is een overlegorgaan van bewoners die in samenwerking met gemeente en politie veiligheidsproblemen in hun wijk proberen op te lossen en de leefbaarheid te verbeteren. Het gemeentebestuur is van mening dat bewoners meer invloed moeten krijgen op hun eigen leefomgeving. Bewoners bepalen ook welke veiligheidsproblemen in hun wijk het eerst aangepakt moeten worden. De gemeente en politie willen met de bewoners meedenken en faciliteiten aandragen om deze geschetste problemen op te lossen.

De doelstellingen voor het integrale veiligheidsbeleid zijn vastgelegd in het Integraal VeiligheidsProgramma 2001.

In de gemeente Lingewaard zijn ca. 12 wijkplatforms actief. Sommigen hebben een eigen website anderen maken gebruik van een algemene pagina op de gemeentelijke site www.lingewaard.nl .

Vertegenwoordiger gemeente
In de wijkplatforms zitten burgers/vrijwilligers uit de betreffende wijken die zich hiervoor hebben opgegeven. Daarnaast heeft de gemeente in elk platform een vertegenwoordiger, een ambtenaar die meetal belast is met leefbaarheidszaken. Leefbaarheid is een heel breed begrip, van criminaliteit en verkeersveiligheid tot ruimtelijke ordening en groenbeheer. De betreffende ambtenaar fungeert als liaison tussen de burgers en het platform aan de ene kant en de gemeente aan de andere kant. In 2009 is een nota (Gebiedsgericht werken) verschenen waarin de gewenste verhouding en rol van wijkplatforms en gemeente wordt geschetst. Zie hier een link naar deze nota.

Wijkagent
In elk platform zit ook de wijkagent van de betreffende wijk(en). De aanwezigheid van de wijkagent bij vergaderingen van de platforms zorgt voor korte lijnen bij zaken die de veiligheid raken. De wijkagent kijkt daarbij naar zaken als inbraakpreventie, overlast, hangplekken, verkeersveiligheid etc.

Geld / budget
De gezamenlijke wijkplatforms hebben een bescheiden basisbudget waarmee kleinere projecten en plannen kunnen worden opgepakt. Alle wijkplatforms zitten gezamenlijk in een overlegorgaan van alle wijkplatforms, de Stuurgroep onder leiding van een wethouder van de gemeente. In de stuurgroep wordt het gezamenlijke budget (IVB) beheerd en verdeeld. Uiteraard blijft de gemeente wel eindverantwoordelijk voor de opdracht en uitvoering van de plannen van de wijkplatforms. Grotere plannen die buiten het bestek van de beschikbare platformbudgetten vallen, kunnen alleen via de reguliere gemeentelijke kanalen worden uitgevoerd. Of en hoeveel geld daaraan besteed kan worden, is uiteraard afhankelijk van de gemeentelijke budgetten en prioriteiten.

Soms is het ook mogelijk om externe budgetten te verwerven, b.v. van maatschappelijke organisaties of sponsors. Op die manier kunnen soms plannen worden uitgevoerd waarvoor de gemeente geen of onvoldoende middelen beschikbaar kan of wil stellen.

Meld je aan

En blijf op de hoogte over de wijk